Język:
Znak zgodności OBAC
Znak zgodności OBAC potwierdza że organizacja produkcyjna i/lub usługowa wdrożyła, utrzymuje i doskonali system zarządzania jakością oraz spełnia wszystkie przynależne wymagania normy będącej podstawą oceny przeprowadzonej przez trzecią stronę, Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania OBAC.
  • PN EN ISO 9001: 2009 " Systemy zarządzania jakością. Wymagania" 
Kompetencje Ośrodka OBAC zostały potwierdzone poprzez spełnienie wymogów specyfikacji technicznej PKN ISO/IEC TS 17021-3:2014 odnoszącej się do dodatkowych wymagań kompetencji personelu zaangażowanego w ocenę i certyfikację systemu zarządzania jakością.
Znak zgodności OBAC potwierdza że organizacja produkcyjna i/lub usługowa wdrożyła, utrzymuje i doskonali system zarządzania środowiskowego oraz spełnia wszystkie przynależne wymagania normy będącej podstawą oceny przeprowadzonej przez trzecią stronę, Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania OBAC.
  • PN EN ISO 14001: 2005 " Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania"
Kompetencje Ośrodka OBAC zostały potwierdzone poprzez spełnienie wymogów specyfikacji technicznej PKN ISO/IEC TS 17021-2:2014 odnoszącej się do dodatkowych wymagań kompetencji personelu zaangażowanego w ocenę i certyfikację systemu zarządzania środkowiskowego.
Znak zgodności OBAC potwierdza że organizacja produkcyjna i/lub usługowa wdrożyła, utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz spełnia wszystkie przynależne wymagania normy będącej podstawą oceny przeprowadzonej przez trzecią stronę, Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania OBAC.
  • PN N 18001: 2004 " Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania" 
Znak zgodności OBAC potwierdza że zgłoszony wyrób o budowie Ex do certyfikacji w Jednostce Notyfikowanej Nr 1461 Ośrodek OBAC przeszedł pozytwnie wszystkie akredytowane badania typu oraz spełnia wymagania wynikające z przynależnych norm zharmonizowanych oraz Dyrektywy ATEX 94/9/WE dotyczącej urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
 
Znak zgodności OBAC potwierdza że zgłoszona maszyna do certyfikacji w Jednostce Notyfikowanej Nr 1461 Ośrodek OBAC przeszedł pozytwnie wszystkie badania typu oraz spełnia wymagania wynikające z przynależnych norm zharmonizowanych oraz Dyrektywy MD 2006/42/WE dotyczącej maszyn.
Znak zgodności OBAC potwierdza że zgłoszony wyrób elektryczny do certyfikacji w Jednostce Notyfikowanej Nr 1461 Ośrodek OBAC przeszedł pozytwnie wszystkie badania typu oraz spełnia wymagania wynikające z przynależnych norm zharmonizowanych oraz Dyrektywy LVD 2006/95/WE dotyczącej sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku przy napięciu 50-1000 V prądu przemiennego oraz 75-1500 V prądu stałego.
OBAC’s conformity mark confirms that electrical equipment submitted to OBAC Notified Body no 1461 passed all accredited examinations, conformity assessment and complies with the harmonized standards and Directive 2014/30/UE.
Znak zgodności OBAC potwierdza że zgłoszone urządzenie do certyfikacji w Jednostce Notyfikowanej Nr 1461 Ośrodek OBAC przeszło pozytwnie wszystkie akredytowane badania typu oraz spełnia wymagania wynikające z przynależnych norm zharmonizowanych oraz Dyrektywy NOISE 2000/14/WE dotyczącej emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.
Znak zgodności OBAC potwierdza że zgłoszony wyrób do certyfikacji w Jednostce Notyfikowanej Nr 1461 Ośrodek OBAC przeszedł pozytwnie wszystkie akredytowane badania typu oraz zapewnia poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL, jeden z dyskretnych poziomów do wyszczególnienia wymagań nienaruszalności bezpieczeństwa, przypisywanych elektrycznym i elektronicznym, programowalnym systemom realizującym funkcję bezpieczeństwa. Poziomy te określają z jakim prawdopodobieństwem, programowalny system zapewniający bezpieczeństwo zadziała. 
Znak zgodności OBAC potwierdza że organizacja usługowa/remontowa wdrożyła, utrzymuje i doskonali certyfikowany system zarządzania jakością oraz spełnia wszystkie przynależne wymagania norm będących podstawą oceny przeprowadzonej przez trzecią stronę, Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania OBAC w zakresie oceny zdolności podmiotów gospodarczych do wykonywania remontów urządzeń budowy przeciwwybuchowej.
  • certyfikacja zakładu remontowego wg PN EN ISO 9001
  • certyfikacja zakładu remontowego wg PN EN ISO/IEC 60079-19
Logowanie
Jeżeli zapomniałeś/aś swoje hasło, kliknij tutaj w celu jego zmiany
Nie pamiętasz hasła?
Hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail.
Sprawdź swoją pocztę.